Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Contactgegevens Bloss Brows

Post-/Vestigingsadres: Zomerhofstraat 71

Postcode: 3032CK
Plaats: Rotterdam

KvK nr.: 74537229
BTW nr.: NL002365982B63

Telefoonnummer: (+31)0634602560
E-mailadres: hello@blossbrows.nl

Website: www.blossbrows.nl

Artikel 1: Definities

1.1 Bloss Brows: Wenkbrauwsalon gericht op wenkbrauwen en wimpers en tevens een academy waarin studenten worden opgeleid tot wenkbrauwspecialist.

1.2 Klant:  In deze voorwaarden wordt onder “klant” verstaan degene die Bloss Brows opdracht geeft tot de behandeling, consument die producten afneemt of afname van een training.

1.3 Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen klant en Bloss Brows, daaronder mede begrepen verkoop op afstand.

1.4 Salon: Ruimte waarin Bloss Brows haar werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbod met de verkoop van het leveren van producten en diensten via Bloss Brows.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

2.3 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de klant en Bloss Brows.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene- of inkoopvoorwaarden van de klant wordt door Bloss Brows uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Aanbod

3.1: Iedere aanbieding van zowel dienst of product bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Bloss Brows niet.

3.2: Bloss Brows zal het aanbod zodanig doen dat het voor de klant duidelijk is welke rechten en plichten deze heeft bij aanvaarding van het aanbod.

3.3: Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4: Aanbiedingen op de website en/of in advertenties op social media zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 4: Betalingen en tarieven

4.1 Een overeenkomst tussen klant en Bloss Brows komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging per e-mail van Bloss Brows.

4.2: Bloss Brows zal voor de uitvoering van de overeenkomst de klant die een consument is voorzien van de volledige nodige informatie. Deze informatie bevat onder meer: de belangrijkste kenmerken van producten en/of diensten, de verkoopprijs inclusief belastingen, leveringskosten, de wijze van betalen, de uitvoering en levering en indien van toepassing, het bestaan van het herroepingsrecht.

4.3: Mondelinge afspraken tussen Bloss Brows en klant, binden Bloss Brows slechts indien deze schriftelijk per e-mail door Bloss Brows zijn bevestigd.

4.4: Voor een betaling van een behandeling, dient 40% worden aanbetaald via de online boekingslink op www.blossbrows.nl, waarvan het overige bedrag van 60% in de salon zowel contant of via pin kan worden betaald. Een product dient direct volledig betaald te worden. Afgenomen trainingen dienen bij het boeken direct 50% aan betaald te worden, tenzij anders afgesproken tussen de klant en Bloss Brows en dit per mail is bevestigd. De overige 50% van de trainingen wordt minimaal twee weken voor aanvang van de training betaald, tenzij de training later dan 14 dagen voor de aanvang is gekocht. Dan word na de 50% aanbetaling direct een factuur verstuurd die direct voldaan dient te worden. 

4.5: Indien betaling in termijn wordt overeengekomen dient de eerste betaling altijd voor aanvang van de werkzaamheden voldaan te zijn. Bloss Brows is in een dergelijk geval gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de betaling is voldaan.

4.6: Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur of zijn afspraak niet nakomt, vervalt de aanbetaling als minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd voor een behandeling. Bij een no show, dient de klant het gehele openstaande bedrag te betalen, de aanbetaling wordt hiermee dan verrekend.

4.7: Aantasting van de geldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

4.8: Alle betalingen dienen, indien er een factuur wordt gestuurd vanuit Bloss Brows binnen 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening betaald worden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Bloss Brows is gerechtigd om elektronisch te factureren.

4.9: De klant krijgt de aanbetaling terug van Bloss Brows als de behandeling minimaal 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd. De aanbetaling van trainingen, is ten alle tijde non-refundable. 

4.10: Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is Bloss Brows gerechtigd het volledige bedrag direct op te eisen.

4.11: Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de klant ten allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

4.12: De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1: Een overeenkomst door een klant als deze een consument is en een product heeft gekocht in geval van koop op afstand, heeft wettelijk 14 dagen bedenktijd en heeft recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.

5.2: Op hygiëneproducten, zoals borstels en andere producten van hygiënische aard, geldt het herroepingsrecht niet. Ook geldt het herroepingsrecht niet op gepersonaliseerde producten. Op dit soort producten kan geen beroep worden gedaan om ze binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen terug te sturen.

5.3: De in lid 1 genoemde bedenktermijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.

5.4: Indien een consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, dan maakt hij dit op ondubbelzinnige wijze schriftelijk per e-mail kenbaar aan Bloss Brows. Uitsluitend komen de kosten voor het terugsturen van de producten voor rekening van de consument. De consument is verantwoordelijk om het product of producten zo veel mogelijk in originele staat en verpakking, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, nadat hij/zij beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht, aan Bloss Brows te retourneren. Indien aantoonbaar sprake is van waardevermindering van het product, dan is consument hiervoor aansprakelijk en dient de door Bloss Brows te bepalen waardevermindering te vergoeden.

5.5: Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopen gedaan in de salon of B2B aankopen.

5.6: Indien de consument de overeenkomst heeft ontbonden, waarvan de consument een ontvangstbevestiging ontvangt, zal Bloss Brows het door de consument betaalde bedrag binnen 14 dagen nadat de consument de overeenkomst heeft ontbonden, terugbetalen. Het is voor Bloss Brows toegestaan te wachten met terugbetalen totdat het product van de consument retour is ontvangen.

5.7: Het bepaalde in dit artikel geldt uitsluitend voor klanten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in het geval het gaat om koop op afstand.

Artikel 6: Prijs

6.1: Prijzen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen, of kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld.

6.2: Bloss Brows heeft het recht om prijsstijgingen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te berekenen aan de klant, ongeacht of deze voorzienbaar waren.

6.3: Indien de klant een consument is, dan heeft deze de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop een aangekondigde prijsstijging ingaat.

Artikel 7: Levering producten

7.1: De producten worden door Bloss Brows zo spoedig mogelijk geleverd, echter uiterlijk binnen 30 dagen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal Bloss Brows de klant hiervan op de hoogte brengen. In dat geval komt de klant geen recht van schadevergoeding, van ontbinding van de overeenkomst of van enig opschortingsrecht toe.

7.2: Als verzendadres geldt het adres dat de klant op heeft gegeven. Bloss Brows is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. 

7.3: Bloss Brows levert enkel binnen Nederland.

Artikel 8: Levering diensten

8.1: Een klant kan via de website van Bloss Brows een dienst afnemen, zoals een afspraak voor een behandeling of een aanmelding voor een training.

8.2: Indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden, dan wel niet volledig nakomt is Bloss Brows gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, de training, behandeling of andere dienst per direct te onderbreken, blokkeren of te beëindigen. De daaruit voortvloeiende kosten voor Bloss Brows komen volledig voor rekening van de klant.

8.3: De gratis nabehandeling bij Powderbrows dient plaats te vinden na minimaal 6 weken en maximaal 8 weken na de eerste behandeling. Na afloop van je eerste bezoek krijg je de gelegenheid om in de salon direct een afspraak in te plannen voor een kosteloze nabehandeling. Indien je om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 8 weken te verschijnen voor de kosteloze nabehandeling dan komt deze te vervallen. Je kunt dan alsnog een afspraak inplannen, echter zal deze behandeling in rekening worden gebracht. 

8.4: Het is niet toegestaan een afspraak in te boeken, indien je al oude permanente make-up hebt, tenzij je eerst akkoord hebt gekregen vanuit Bloss Brows. Om akkoord te kunnen krijgen kun je duidelijke foto’s van je wenkbrauwen mailen naar hello@blossbrows.nl.

8.5: Een behandeling waarin producten PPD bevatten, worden alleen uitgevoerd als je mondeling of schriftelijk hebt aangegeven dat je niet allergisch bent voor PPD of dat je het risico accepteert dat er mogelijk een allergische reactie kan ontstaan. Bloss Brows is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een allergische reactie. 

Artikel 9: Toestemming

9.1: De klant  verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Bloss Brows door het invullen en ondertekenen van het intake- en toestemmingsformulier van Bloss Brows.

9.2: De klant verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

9.3: Bloss Brows kan van de klant verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt en de klant dient hiermee akkoord te gaan.

9.4: De behandelde klant, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde klant zijn/haar leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen heeft, dan kan Bloss Brows hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Mocht een klant jonger zijn dan 18 jaar, dan kan de klant alleen behandeld worden in bijzijn van de ouder/voogd.

9.5: Bloss Brows gaat ervan uit dat de klant het intakeformulier geheel naar waarheid invult, mocht blijken dat dit niet het geval is en ontstaat er schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bloss Brows is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, dan is Bloss Brows niet aansprakelijk.

9.6: De klant dient Bloss Brows tijdig, minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 10: Annulering

10.1: In het geval de klant verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij Bloss Brows af te zeggen.

10.2: Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden via de ‘afspraak annuleren’ knop die staat in de bevestigingsmail van de afspraak. Indien de klant later is dan 24 uur dan dient de behandeling alsnog geannuleerd te worden. Dit kan per e-mailbericht, WhatsApp of DM. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Bloss Brows is ontvangen. Indien klant haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van de klant. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Bloss Brows, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak.

10.3: Het verplaatsen naar een andere datum van een afspraak binnen 24 uur kan kosteloos en de aanbetaling vervalt niet. Bij het niet annuleren van een afspraak en ook niet komen naar de salon, dan geldt ‘’no show’’. Dit betekent dat de aanbetaling vervalt en de klant het resterende gedeelte binnen 7 dagen dient over te maken naar de rekening van Bloss Brows.

10.4: Een klant of cursist is gerechtigd om voor aanvang van een fysieke training, deze schriftelijk te annuleren. In geval van annulering geldt:

  • bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de training ontvangt de cursist indien de gehele cursus al is voldaan 50% van de prijs.
  • bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de training is de volledige prijs verschuldigd van de training en ontvangt de cursist geen terugbetaling. Een kosteloze verplaatsing van de training kan tot minimaal 7 dagen voor aanvang van de training. 
  • 10.5: Indien Bloss Brows de training om welke reden dan ook niet door kan laten gaan, dan krijgt de klant 100% van de betaling terug of gaat de klant akkoord met het verplaatsen van de training voor een andere datum.

10.6: Bij het te laat komen op een afspraak of training, is Bloss Brows gerechtigd de afspraak te annuleren als dit voor hinder in de verdere agenda zorgt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1: Bloss Brows kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.

11.2: Bloss Brows is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken en anderen.

11.3: Bloss Brows is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).

11.4: Bloss Brows is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

11.5: Indien klant op basis van producten en/of diensten van Bloss Brows beslissingen maakt, ongeacht welke, dan kan Bloss Brows nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of de gevolgen daarvan.

11.5: Bloss Brows is bij het verrichten van haar diensten niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, dan wel beschadigingen aan, persoonlijke eigendommen van de klant.

11.6: Bloss Brows is niet verantwoordelijk voor de handelingen en gedragingen van de klant tijdens en na afloop van een training. De klant maakt zelf haar keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.

11.7: Bloss Brows is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische of lichamelijke schade die eventueel is opgelopen tijdens een behandeling. De klant dient ten alle tijden vooraf op de hoogte te zijn van de contra-indicaties.

11.8: Bloss Brows is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onvolledige of onjuiste informatie.

11.9: Klant vrijwaart Bloss Brows tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bloss Brows geleverde diensten.

Artikel 12: Klachten

12.1: In geval van ontevredenheid of een klacht van de klant over de behandeling die door Bloss Brows is uitgevoerd, meldt de klant dit direct schriftelijk per e-mail, WhatsApp of Instagram DM, althans binnen 24 uur. Bloss Brows en de klant spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Bloss Brows moet de klant binnen 7 werkdagen adequaat antwoord geven.

12.2: Bloss Brows heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De klant heeft de inspanningsverplichting om Bloss Brows de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijvoorbeeld plaatsen van een negatieve recensie op social media zonder dat Bloss Brows geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

Artikel 13: Reclames

13.1: Het is voor de klant toegestaan om te weigeren als Bloss Brows haar/zijn foto’s als reclame wil gebruiken.

13.2: Indien Bloss Brows schriftelijke of mondelinge toestemming krijgt van de klant, mag Bloss Brows de foto’s van haar werk waar het gezicht van de klant op staat, gebruiken als reclame.

Artikel 14: Trainingen

14.1: Wanneer foto’s en video’s worden gemaakt tijdens een training dient dit ten alle tijde kenbaar worden gemaakt aan Bloss Brows en is het uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Content mag enkel worden gedeeld op social media, indien Bloss Brows wordt getagd.

14.2: Doordat de online training via een derde wordt vrijgegeven, kan Bloss Brows niet garanderen dat content op ieder moment en/of op iedere locatie beschikbaar is.

14.3: Klant ontvangt na aankoop toegang tot de content met gegevens die gebonden zijn aan deze desbetreffende klant. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor de klant niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is de klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.

14.4: Bloss Brows behoudt ten alle tijde het recht om deelname te weigeren.

14.5: Bloss Brows is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.

14.6: Klant verkrijgt een persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is niet bedoeld om te kopiëren en door te sturen naar derden.

14.7: Het is voor de klant niet toegestaan in de twaalf maanden na het afronden van de training een soortgelijk aanbod te creëren.

14.8: De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van Bloss Brows. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bestuderen.

14.9: Bloss Brows behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 15: Geheimhouding

15.1: Bloss Brows is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens een training of behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bloss Brows verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1: Op de tussen Bloss Brows en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Eigendom

17.1: Alle inhoud op de website, social media en (online) opleidingen is eigendom van Bloss Brows. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloss Brows, deze informatie te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden en/of op andere wijze te gebruiken of te exploiteren.

Artikel 18: Wijziging

18.1: Bloss brows behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

Plan een afspraak in

De magie ervaren van Bloss Brows? Of je kennis naar een hoger niveau tillen met de Brow & Business Academy?
Plan vandaag nog je behandeling of training in!

Zomerhofstraat 71, 3034RP Rotterdam

Bloss Brows

Academy

Beauty Business E-book

Over ons

Klantenservice

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Contact

hello@blossbrows.nl

+31 06 34602560

Socials

Copyright © 2023 Bloss Brows.
Webdesign by Dynamix Studio